WYMAGANIA PIP DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

zgodnie z nową dyrektywą maszynową oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp 2009/104/WE, normy zharmonizowane – aspekty praktyczne. Wytyczne pokontrolne PIP na 2013 rok – warsztaty w tworzeniu i wypełnianiu list kontrolnych, sprawdzone rozwiązania techniczne, dobre praktyki dla Głównych Mechaników, Szefów Utrzymania Ruchu, Służb BHP

 

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują, że w wielu zakładach produkcyjnych nadal użytkowane są stare maszyny niespełniające wymagań bezpieczeństwa. Pomimo, że okres na dostosowanie użytkowanego parku maszynowego do minimalnych wymagań bezpieczeństwa już minął, znaczna część kontrolowanych maszyn nadal nie spełnia wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.

Najwięcej problemów sprawiają starsze maszyny. Użytkownicy są zmuszeni samodzielnie wykonać wszelkie prace dostosowawcze, odtworzyć dokumentację techniczną gdyż niejednokrotnie ich producenci dawno zakończyli działalność.

 

PIP w 2013 roku planuje kolejne kontrole zakładów pod względem bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych.

 

Zapraszamy użytkowników maszyn do udziału w warsztatach, podczas których Inspektorzy PIP zapoznają uczestników jak „krok po kroku” przygotować i przeprowadzić prace dostosowujące istniejący park maszynowy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.


Podczas szkolenia Inspektorzy PIP odpowiedzą na najczęściej stawiane pytania:

 

Jak „krok po kroku” dokonać oceny ryzyka pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych?

 

Jak identyfikować “najsłabsze punkty” w maszynie?

 

Jak dostosować stanowisko pracy wyposażone w maszyny i urządzenia techniczne do wymogów dyrektyw, obowiązujących w 2013 roku przepisów bhp i ppoż? – zalecenia dla Głównych Mechaników i Szefów Utrzymania Ruchu.

 

Podczas szkolenia zaproszeni eksperci omówią również istotne dla użytkowników maszyn obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Na pracodawców zostały nałożone obowiązki w zakresie wyposażania stanowisk pracy w maszyny spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, a to z kolei zrodziło wiele pytań do producentów i dystrybutorów:

• czy producent dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z dyrektyw wystawiając deklarację zgodności WE?
• czy producent bądź dystrybutor przekazał pełną dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowego odbioru urządzenia (instrukcja obsługi, deklaracja zgodności itp.)?
• czy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznaczenie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami zasadniczymi?

 

 

Podczas warsztatów przewidziano czas na indywidualne konsultacje z Inspektorami PIP w sprawie dostosowania Państwa parku maszynowego do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Zachęcamy do wspólnej analizy list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji maszyn wymagających dostosowania. Inspektorzy wyjaśnią wszystkie wątpliwości i sytuacje trudne.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Dyrektywa maszynowa – 2006/42/WE

• omówienie zakresu stosowania, ocena zgodności i wprowadzanie maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE

• co to jest maszyna? - dokumentacja towarzysząca maszynom. Przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi itp.

• wykaz elementów bezpieczeństwa

• modernizacja maszyn

• maszyny zespolone, ciągi technologiczne

• produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. "samoróbka")

• maszyna nieukończona, instrukcja montażu maszyny nieukończonej

• procedury oceny zgodności.

• przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE. Postępowanie organów PIP

 

2. Nadzór rynku
• producent, upoważniony przedstawiciel, importer – odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.

• zakres i podstawy prawne funkcjonowania

• rola organów wyspecjalizowanych

• przedmiot kontroli i postępowania organów PIP jako organu wyspecjalizowanego

• kto odpowiada za wady wyrobów wprowadzonych do obrotu na terytorium UE i RP

• przykłady postępowań w przypadku stwierdzenia wad wyrobów, np. maszyn i środków ochrony indywidualnej

 

3. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicającą przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE
• europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn - koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
• kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
• współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn - odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.

 

4. Praktyczne podejście do dostosowania maszyn do minimalnych wymagań

• procedura dostosowawcza

• skład zespołu dokonującego oględzin maszyn

• listy kontrolne

• przykładowe dokumentacje z audytów bezpieczeństwa

• odbiór maszyn wewnątrzzakładowy – przykładowe procedury

 

5. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

 

• dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn - audyt maszyn - warunki efektywnej realizacji audytu
• szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych
• kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa
• pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny
• raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów
• karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1

 

6. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP

 

• przykłady niebezpiecznego działania maszyn
• przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego
• przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych
• przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych
• przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych

 

7. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń - zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa

 

• sposób dokonywania oceny zagrożeń
• podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie
• zasady oceny ryzyka maszyn - wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową
- Norma PN-EN ISO 14121-1:2008
- Norma PN-EN ISO 12100-1:2005
- Norma PN-EN ISO 12100-2:2005
- Norma PN-EN 1088:2001
- Norma PN-EN 954-1:2001
- Norma PN-EN 953:1999 itp.
• Warsztaty: wypełnianie i analiza list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji, propozycje  rozwiązań technicznych dostosowujących stare maszyny do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

 

8. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

 

9. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy wyposażonego w maszyny zgodnie z obowiązującymi w 2013 roku przepisami BHP. Praktyczne problemy z oceną ryzyka na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

Karty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska: spawacza, ślusarza – mechanika, pracownika warsztatu mechanicznego, obróbka skrawaniem
• informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
• identyfikacja zagrożeń
• metodyka oceny ryzyka zawodowego
• środki profilaktyczne

 

10. Obowiązki pracodawcy, kierującego pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

• uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn

• odpowiedzialność karna i wykroczeniowa

• wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia

• powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy

 

11.  Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń technicznych

• środki prawne wydawane podczas i po kontroli (wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.)

• uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy oraz Służb BHP

 

12. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) - z wyłączeniem prac budowlanych

• obowiązujące w tym zakresie przepisy
• znakowanie drabin i rusztowań
• uprawnienia montażystów

 

13. Eksploatacji zawiesi - praktyczne zalecenia Inspektorów PIP dotyczące bezpiecznej pracy

• oznakowanie

• instrukcja użytkowania

• przechowywanie

• kontrole i dokumentacja z przeglądów

• kryterium wycofania z eksploatacji

 

14. Niedostosowanie maszyn do minimalnych wymagań przyczyną wypadków przy pracy – przykłady wypadków przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych


15. Procedura badania wypadków przy pracy stosowana przez Inspektorów Pracy - praktyczne zalecenia dla Głównych Mechaników i Szefów Utrzymania Ruchu

• ocena ryzyka zawodowego

• instrukcje bhp

• środki ochrony indywidualnej

• przesłuchanie świadków

• kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia

• badania lekarskie profilaktyczne

• maszyny i urządzenia – wymagania minimalne i zasadnicze

• procedury wewnątrzzakładowe

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

 

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami w wypełnianiu list kontrolnych dla wybranych maszyn, doborem optymalnych rozwiązań technicznych.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 

  • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP)
  • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Waldemar Wachura - Dyrektor Oddziału PIP, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy

 

z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.


Starszy Inspektor Pracy


w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach branży metalowej oraz automotive. Specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności dotyczących przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej, narzędziowej oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej. Należy do zespołu Inspektorów Pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe.  Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz prawa pracy publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO, miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz na portalu www.znamibezpiecznie.pl

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

 

10-11 października 2013r. - Hotel Stok****SKI&SPA

Wisła, ul. Jawornik 52A

www.hotelstok.pl

 

Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości otwarte w marcu 2011 roku Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

 

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 - 22:00.

 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00


Cena szkolenia wynosi 1390 zł brutto


Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1340 zł brutto

Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 990 zł brutto

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto

 

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

 

Monika Kowalska
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl
Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

    Zaufali nam

    Posiadamy


    Członkostwo