WYMAGANIA PIP DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

zgodnie z nową dyrektywą maszynową, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, normy zharmonizowane – zalecenia pokontrolne Inspektorów

 

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez Ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, którzy zapoznają uczestników z zalecanymi środkami i dobrymi praktykami podnoszącymi bezpieczeństwo maszyn.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów PIP wykazały, że 60% pracodawców nadal nie dostosowało maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.

 

Najwięcej problemów sprawiają starsze maszyny. Użytkownicy są zmuszeni samodzielnie wykonać wszelkie prace dostosowawcze, odtworzyć dokumentację techniczną gdyż niejednokrotnie ich producenci dawno zakończyli działalność.

 

Kolejnym problemem są maszyny zespolone zestawiane ze starych, mieszanych lub nowych maszyn przez samych użytkowników, którzy nie mają świadomości, że są producentami nowych maszyn zespolonych, które podlegają wymogom Dyrektywy Maszynowej i systemu oceny zgodności (Deklaracja Zgodności EC (WE), znak CE i dokumentacja towarzysząca).

 

Podczas szkolenia Nadinspektor PIP odpowie na pytania jak kompleksowo dostosować stanowisko pracy przy maszynie do wymogów dyrektyw, BHP, PPOŻ i przedstawi sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne wykorzystywane w pracach dostosowawczych – zalecenia pokontrolne PIP.

Podczas warsztatów przewidziano czas na indywidualne konsultacje z Inspektorami PIP w sprawie dostosowania Państwa parku maszynowego do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Zachęcamy do wspólnej analizy list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji maszyn wymagających dostosowania. Inspektor wyjaśni wszystkie wątpliwości i sytuacje trudne.

 

Równocześnie wejście w życie nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE zaowocowało wieloma pytaniami dotyczącymi praktycznej strony oceny zgodności maszyn. Na pracodawców zostały nałożone obowiązki w zakresie wyposażania stanowisk pracy w maszyny spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, a to z kolei zrodziło wiele pytań do producentów i dystrybutorów:

 

• czy producent dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z dyrektyw wystawiając deklarację zgodności WE?

• czy producent bądź dystrybutor przekazał pełną dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowego odbioru urządzenia (instrukcja obsługi, deklaracja zgodności itp.)?

• czy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznaczenie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami zasadniczymi?

 

Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni na szkolenie eksperci Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wskażą najbardziej optymalne rozwiązania techniczne minimalizujące konieczne nakłady.

 

Firma EFFECT proponuje Państwu szkolenia z udziałem doświadczonych i kompetentnych wykładowców posiadających rzetelną i aktualną wiedzę popartą wieloletnią praktyką.

 

PROGRAM SZKOLENIA:


1. Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - zakres stosowania oraz zasadnicze zmiany w stosunku do dyrektywy 98/37/WE


• omówienie zmian w obszarach związanych z zakresem stosowania, oceną zgodności i wprowadzaniem maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE.
• wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn.
• rodzaje deklaracji, oznakowanie CE.
• kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają udziału Jednostki Notyfikowanej.
• orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa.
• dokumentacja techniczna maszyny.
• dokumentacja techniczna maszyny nieukończonej.
• instrukcja montażu maszyny nieukończonej.
• maszyny zespolone.
• modernizacja maszyn.
• normy zharmonizowane do nowej dyrektywy 2006/42/WE.
• produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. "samoróbka").
• producent, upoważniony przedstawiciel, importer – odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.
• procedury oceny zgodności.

 

2. Dyrektywy powiązane z dyrektywą maszynową


• Rozporządzenie Ministra Gospodarki ( Dz. U. Nr 155, poz. 1089) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego wprowadza do polskiego prawa zapisy Dyrektywy niskonapięciowej (Low Voltage Directive – 2006/95/WE) - zakres dyrektywy, rodzaje urządzeń podlegających dyrektywie, sprzęt i zjawiska wyłączone z dyrektywy, normy zharmonizowane z dyrektywą

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/108/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw  Członkowskich  odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
- definicje w dyrektywie EMC, zakres stosowania dyrektywy, klasyfikacja urządzeń, wyłączenia spod dyrektywy, normy zharmonizowane z dyrektywą
- Jak potwierdzić kompatybilność elektromagnetyczną?

 

3. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicajacą przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE

• europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn - koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
• kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
• współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn - odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.

 

4. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

 

• dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn - audyt maszyn - warunki efektywnej realizacji audytu
• szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych
• kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa
• pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny
• raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów
• karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dn. 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1

 

5. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

 

• przykłady niebezpiecznego działania maszyn.
• przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego.
• przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych.
• przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych.
• przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.

 

6. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń - zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa


• sposób dokonywania oceny zagrożeń
• podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie,
• zasady oceny ryzyka maszyn - wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
- Norma PN-EN ISO 14121-1:2008.
- Norma PN-EN ISO 12100-1:2005.
- Norma PN-EN ISO 12100-2:2005.
- Norma PN-EN 1088:2001.
- Norma PN-EN 954-1:2001.
- Norma PN-EN 953:1999 itp.
• ćwiczenia praktyczne w wypełnianiu list kontrolnych dla wybranych maszyn

 

7. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.


8. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.


9. Najnowsze zmiany w przepisach BHP - zwiększona odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy.

 

10. Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

 

11. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

 

12. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy wyposażonego w maszyny zgodnie z obowiązującymi w 2013 roku przepisami BHP. Praktyczne problemy z oceną ryzyka na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

Karty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska: spawacza, ślusarza – mechanika, pracownika warsztatu mechanicznego, obróbka skrawaniem
• informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
• identyfikacja zagrożeń
• metodyka oceny ryzyka zawodowego
• środki profilaktyczne

 

13. Obowiązki pracodawcy, kierującego pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

• uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn

• odpowiedzialność karna i wykroczeniowa

• wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia

• powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy

 

14. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) - z wyłączeniem prac budowlanych

• obowiązujące w tym zakresie przepisy
• znakowanie drabin i rusztowań
• uprawnienia montażystów

 

WARSZTATY:

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY I DOKUMENTACJI  

Zredukuj ryzyko, zadbaj o bezpieczeństwo eksploatacji!

Ocena prezentowanych przez Inspektora PIP maszyn użytkowanych w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań:

- omówienie wymaganych prac związanych z usunięciem niezgodności na przykładzie prezentowanych maszyn

- wskazanie najczęściej popełnianych błędów technicznych w pracach dostosowawczych

- analiza wymagań dokumentacyjnych prezentowanych maszyn

- minimalizacja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn starych

 

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

 

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami w wypełnianiu list kontrolnych dla wybranych maszyn.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 

 • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP)
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

 

Kierownik Oddziału PIP, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy


z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji technicznej urządzeń oddanych do eksploatacji.

 

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy


Specjalizuje się w kontrolach z zakresu nadzoru rynku oraz wymagań minimalnych dla maszyn. W swojej pracy prowadzi również kontrole związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Jest wykładowcą na szkoleniach dla Społecznych Inspektorów Pracy, a także na studiach podyplomowych Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy - przedmiotów „Techniczne bezpieczeństwo pracy” i „Metody eliminacji zagrożeń w środowisku pracy” na Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, nadzoru rynku oraz wymagań minimalnych dla maszyn.

Regularnie uczestniczy w działaniach Kapituły konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” organizowanego na terenie województwa śląskiego przez Państwową Inspekcję Pracy.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

 

 

14-15 kwietnia 2016r. - Hotel TATRA***Wellness&Spa

Zakopane, ul. Cyrhla 34

www.hoteltatra.pl

 

Hotel TATRA ***Wellness & Spa to nowy, otwarty w kwietniu 2014 roku komfortowy hotel z przepięknym widokiem na górskie szczyty Tatr polskich i słowackich, jak również na położone w dolinie Zakopane. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness: nowoczesny basen z systemem hydromasażu, jacuzzi, sauna fińska, sauna parowa, kręgielnia.

 

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 - 22:00.

 

Cena szkolenia wynosi 1540 zł brutto

Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1490 zł brutto

Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1090 zł brutto

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto

 

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

 

Agnieszka Cwigon
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl
Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

  Zaufali nam

  loga

  Posiadamy


  Posiadamy

  Członkostwo


  jesteśmy