WYMAGANIA PIP DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów

 

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez Ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, którzy zapoznają uczestników z zalecanymi środkami i dobrymi praktykami podnoszącymi bezpieczeństwo maszyn ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 20 kwietnia 2016 roku.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów PIP wykazały, że 60% pracodawców nadal nie dostosowało maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.

 

Najwięcej problemów sprawiają starsze maszyny. Użytkownicy są zmuszeni samodzielnie wykonać wszelkie prace dostosowawcze, odtworzyć dokumentację techniczną gdyż niejednokrotnie ich producenci dawno zakończyli działalność.

 

Kolejnym problemem są maszyny zespolone zestawiane ze starych, mieszanych lub nowych maszyn przez samych użytkowników, którzy nie mają świadomości, że są producentami nowych maszyn zespolonych, które podlegają wymogom Dyrektywy Maszynowej i systemu oceny zgodności (Deklaracja Zgodności EC (WE), znak CE i dokumentacja towarzysząca).

 

Celem szkolenia jest wskazanie, omówienie obowiązków i odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikających z przepisów aktualnie obowiązujących oraz udzielenie odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące obecnie użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa.

 

Podczas szkolenia Nadinspektor PIP odpowie na pytania jak kompleksowo dostosować stanowisko pracy przy maszynie do wymogów dyrektyw, BHP, PPOŻ i przedstawi sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne wykorzystywane w pracach dostosowawczych – zalecenia pokontrolne PIP.

 

Podczas warsztatów przewidziano czas na indywidualne konsultacje z Inspektorami PIP w sprawie dostosowania Państwa parku maszynowego do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Zachęcamy do wspólnej analizy list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji maszyn wymagających dostosowania. Inspektor wyjaśni wszystkie wątpliwości i sytuacje trudne.

 

Równocześnie wejście w życie nowej dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej  LVD 2014/35/UE zaowocowało wieloma pytaniami dotyczącymi praktycznej strony oceny zgodności maszyn. Na pracodawców zostały nałożone obowiązki w zakresie wyposażania stanowisk pracy w maszyny spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, a to z kolei zrodziło wiele pytań do producentów i dystrybutorów:

 

• czy producent dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z dyrektyw wystawiając deklarację zgodności WE?

• czy producent bądź dystrybutor przekazał pełną dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowego odbioru urządzenia (instrukcja obsługi, deklaracja zgodności itp.)?

• czy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznaczenie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami zasadniczymi?

 

Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni na szkolenie eksperci Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wskażą najbardziej optymalne rozwiązania techniczne minimalizujące konieczne nakłady.

 

Firma EFFECT proponuje Państwu szkolenia z udziałem doświadczonych i kompetentnych wykładowców posiadających rzetelną i aktualną wiedzę popartą wieloletnią praktyką.

 

PROGRAM SZKOLENIA:


1. Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - zakres stosowania oraz zasadnicze zmiany w stosunku do dyrektywy 98/37/WE


• omówienie zmian w obszarach związanych z zakresem stosowania, oceną zgodności i wprowadzaniem maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE.
• co to jest maszyna?
• wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn.
• rodzaje deklaracji, oznakowanie CE.
• kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają udziału Jednostki Notyfikowanej.
• orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa.
• dokumentacja techniczna maszyny, omówienie dokumentacji wymaganej dla maszyn.
• przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi.
• co to maszyna nieukończona?
• dokumentacja techniczna maszyny nieukończonej.
• instrukcja montażu maszyny nieukończonej.
• maszyny zespolone.
• co to jest zespół maszyn i jakie obowiązki są z nim związane?
• modernizacja maszyn.
• normy zharmonizowane do nowej dyrektywy 2006/42/WE.
• produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. "samoróbka").
• producent, upoważniony przedstawiciel, importer – odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.
• procedury oceny zgodności.
• jak wykonać ocenę ryzyka maszyn? Norma PN EN 12100.
• co powinien producent maszyny uwzględnić w ocenie maszyny?
• przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE.
• omówienie postępowania organów PIP po wypadkach przy pracy.

 

2. Nowa Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE – istotne zmiany od 20 kwietnia 2016 roku - obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów i pracodawców odpowiedzialnych za dobór bezpiecznych urządzeń na stanowiskach pracy.

 

• bezpieczeństwo produktu zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE.

• wymagana dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności UE.

• odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek - nadzór rynku.

• wyłączenia z zakresu dyrektywy i ograniczenia odpowiedzialności.

 

3. Modernizacja maszyn - odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn.

 

• jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?
• jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?
• od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa po zmianach wprowadzonych w danej maszynie?
• co w sytuacji gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb?
• co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych potrzeb użytkowników?
• jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności ?
• kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją a kiedy z gruntowną naprawą?
• kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji, czy też do gruntownej naprawy?
• jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?
• omówienie procedury modernizacji maszyn.
• jak dokumentować modernizację maszyny?

 

4. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicajacą przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE

• europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn - koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
• kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
• współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn - odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.

 

5. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

 

• dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn - audyt maszyn - warunki efektywnej realizacji audytu
• szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych
• kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa
• pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny
• raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów
• karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dn. 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1

 

6. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

 

• przykłady niebezpiecznego działania maszyn.
• przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego.
• przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych.
• przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych.
• przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.

 

7. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń - zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa


• sposób dokonywania oceny zagrożeń
• podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie,
• zasady oceny ryzyka maszyn - wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
- Norma PN-EN ISO 14121-1:2008.
- Norma PN-EN ISO 12100-1:2005.
- Norma PN-EN ISO 12100-2:2005.
- Norma PN-EN 1088:2001.
- Norma PN-EN 954-1:2001.
- Norma PN-EN 953:1999 itp.
• przykład oceny zgodności maszyn

 

8. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.


9. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.


10. Najnowsze zmiany w przepisach BHP - zwiększona odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy.

 

11. Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

 

12. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

 

13. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy wyposażonego w maszyny zgodnie z obowiązującymi w 2016 roku przepisami BHP. Praktyczne problemy z oceną ryzyka na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

Karty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska: spawacza, ślusarza – mechanika, pracownika warsztatu mechanicznego, obróbka skrawaniem
• informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
• identyfikacja zagrożeń
• metodyka oceny ryzyka zawodowego
• środki profilaktyczne

 

14. Obowiązki pracodawcy, kierującego pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

• uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn

• odpowiedzialność karna i wykroczeniowa

• wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia

• powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy

 

15. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) - z wyłączeniem prac budowlanych

• obowiązujące w tym zakresie przepisy
• znakowanie drabin i rusztowań
• uprawnienia montażystów

 

WARSZTATY:

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY I DOKUMENTACJI  

Zredukuj ryzyko, zadbaj o bezpieczeństwo eksploatacji!

Ocena prezentowanych przez Inspektora PIP maszyn użytkowanych w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań:

- omówienie wymaganych prac związanych z usunięciem niezgodności na przykładzie prezentowanych maszyn

- wskazanie najczęściej popełnianych błędów technicznych w pracach dostosowawczych

- analiza wymagań dokumentacyjnych prezentowanych maszyn

- minimalizacja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn starych

 

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

 

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami w wypełnianiu list kontrolnych dla wybranych maszyn.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 

 • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP)
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

 

Kierownik Oddziału PIP, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy


z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji technicznej urządzeń oddanych do eksploatacji.

 

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy


Specjalizuje się w kontrolach z zakresu nadzoru rynku oraz wymagań minimalnych dla maszyn. W swojej pracy prowadzi również kontrole związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Jest wykładowcą na szkoleniach dla Społecznych Inspektorów Pracy, a także na studiach podyplomowych Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy - przedmiotów „Techniczne bezpieczeństwo pracy” i „Metody eliminacji zagrożeń w środowisku pracy” na Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, nadzoru rynku oraz wymagań minimalnych dla maszyn.

Regularnie uczestniczy w działaniach Kapituły konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” organizowanego na terenie województwa śląskiego przez Państwową Inspekcję Pracy.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

 

 

6-7 kwietnia 2017r. - Hotel TATRA***Wellness&Spa

Zakopane, ul. Cyrhla 34

www.hoteltatra.pl

 

Hotel TATRA ***Wellness & Spa to nowy hotel z przepięknym widokiem na górskie szczyty Tatr polskich i słowackich, jak również na położone w dolinie Zakopane. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness: nowoczesny basen z systemem hydromasażu, jacuzzi, sauna fińska, sauna parowa, kręgielnia.

 

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 - 22:00.

 

Cena szkolenia wynosi 1540 zł brutto.

Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1490 zł brutto.

Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1090 zł brutto.

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

 

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

 

Agnieszka Cwigon
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl
Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

  Zaufali nam

  loga

  Posiadamy


  Posiadamy

  Członkostwo


  jesteśmy